Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Ogólne warunki sprzedaży, na które Kupujący wyraża zgodę przy zawarciu umowy, obowiązują dla całości stosunków
handlowych miedzy firma Tarkett Polska Sp. z o.o. zwaną dalej „Sprzedającym’’ i Kupującym, na podstawie zamówień,
jakie Kupujący składa u „Sprzedającego’’.
1.2 Poprzez złożenie zamówienia u Sprzedającego, Kupujący potwierdza pełną i bezwarunkową akceptację Ogólnych
Warunków Sprzedaży, wyłączając inne dokumenty takie jak katalogi i broszury, wydawane przez Sprzedającego wyłącznie
w celach informacyjnych. Niniejszym, postanowienia punktu 1.2 nie mogą mieć wpływu na umowne warunki gwarancji
wystawianej dla Kupującego.
1.3 Kupujący nie może powoływać się na ustalenia sprzeczne z zawartymi w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (wyjątkiem
może być przypadek, gdy zasady współpracy określone są w dokumencie nadrzędnym, np. w umowie handlowej). Tym
samym Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych, z wyjątkiem wskazanych powyżej umów
handlowych. Wszelkie inne uregulowania stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.
1.4 Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

2. ZAMÓWIENIA
2.1 Umowa współpracy handlowej zawarta pomiędzy Sprzedąjacym a Kupującym zostaje uznana za ważną i obowiązujacą
w przypadku, gdy Sprzedający pisemnie potwierdza przyjęcie zamówienia złożonego przez Kupującego, zgodnego z
następującym paragrafem 
2.2. Brak odpowiedzi Sprzedającego na zamówienie przesłane przez Kupującego nie może być
mylony z zaakceptowaniem zamówienia (tym samym nie podlega pod artykuł 68.2 Polskiego Kodeksu Cywilnego).
2.3 Zamówienie składane przez Kupującego powinno zawierać: numer zamówienia (o ile został nadany), datę i miejsce
zamówienia, wykaz zamówionych towarów ze szczególnym uwzględnieniem nazw, ilości, jednostek miary i cen (zgodnie z cennikiem Tarkett Polska obowiazujacym w dniu zamówienia), dane osoby upoważnionej do składania zamówień, dane osoby upoważnionej do odbioru towaru, dokładny adres dostawy, sugerowany termin realizacji zamówienia.
2.4 Sprzedający nie jest zobligowany do wprowadzania zmian lub anulowania zamówienia Kupującego, jeśli informacja o
zmianach zostanie nadesłana po przyjęciu zamówienia.

3. WARUNKI DOSTAWY
3.1 Dostawy winny być realizowane na podstawie potwierdzonego zamówienia złożonego przez Kupującego, w
formie bezpośredniego dostarczenia towarów do Kupującego lub przez dostarczenie ich za pośrednictwem spedytora lub
firmy transportowej (zwanej dalej "Dostawcą"), o ile nie istnieją inne wyraźne pisemne ustalenia pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
3.2 Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru towarów dostarczanych przez Sprzedającego. Koszty
powstałe w wyniku niewywiązania się Kupującego z powyższej umowy (kary, opłaty za magazynowanie itd.) zostaną
pokryte przez Kupującego.
3.3 Sprzedający ma prawo zawieszenia dostaw w przypadku, gdy Kupujący nie wypełnił zobowiązań handlowych wobec
Sprzedającego wymienionych w punktach powyżej. Sprzedający ma do tego pełne prawo nawet, jeśli dostawa i jej termin
zostały zaaprobowane przez obydwie strony.
3.4 Wszystkie dostawy realizowane są w zależności od dostępności zamawianych produktów. W związku z powyższym
Sprzedający upoważniony jest do organizowania dostaw pełnych bądź częściowych.
3.5 Wszystkie terminy dostaw są uzależnione od możliwości produkcji i transportu. Harmonogramy dostaw są podawane
przez Sprzedającego wyłącznie w celach informacyjnych i niedotrzymanie ich, nie może wiązać się pociągnięciem
Sprzedającego do odpowiedzialności.

4. GWARANCJA I REKOJMIA
4.1 Niniejszy paragraf 4 określa warunki Rękojmi na towary dostarczone Kupującemu przez Sprzedającego.
4.2 Po otrzymaniu dostarczonego towaru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia go w celu wykrycia możliwych
widocznych i ukrytych wad.
4.3 Wszelkie roszczenia gwarancyjne Kupującego dotyczące: właściwości i rodzaju towarów oraz wszelkich wad
możliwych do wykrycia po przeprowadzeniu kontroli wymienionej w punkcie 4.2; muszą być wymienione na piśmie i
wysłane do Sprzedającego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub e-mailem, nie później niż osiem dni od
dostarczenia wadliwego towaru, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie z dnia dostawy do
wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie Jeżeli towar został przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady
towaru wygasa. Niezastosowanie się do powyższego może skutkować utratą praw związanych z gwarancją.
4.4 Wszelkie roszczenia gwarancyjne Kupującego niewymienione w punkcie 4.3 muszą być przesłane w formie pisemnej
do Sprzedającego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub e-mailem nie później niż osiem dni od dostarczenia
towaru.
4.5 Niezastosowanie się do powyższego może skutkować utratą praw związanych z gwarancją.
4.6 Niezastosowanie się do zasad wymienionych w punktach 4.3 i 4.4 będzie skutkowało utratą praw z tytułu gwarancji.
Kupujący powinien zaprzestać wykorzystywania produktu z chwilą wykrycia wady, w innym przypadku traci prawa z tytułu
gwarancji.
4.7 Roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji ogranicza się do wymiany wadliwego towaru. Nie dopuszcza się innych
roszczeń takich jak: obniżenie ceny, naprawa czy prawo do zerwania umowy handlowej. Nie przewiduje się pociągnięcia
Sprzedającego do odpowiedzialności związanej pośrednio lub bezpośrednio z uszkodzeniami na skutek dostawy produktów
(wliczając w szczególności konieczność zwrotu kosztów montażu i demontażu instalacji, ścianek działowych, mebli itd. oraz
koszty dostaw i realizacji projektu) niezależnie od artykułu 566 Polskiego Kodeksu Cywilnego.
4.8 Sprzedający nie powinien być pociągnięty do odpowiedzialności na mocy rękojmi, podczas gdy Kupujący dokonał
zamówienia na towar niezgodny z jego przeznaczeniem (nie konsultując tego uprzednio ze Sprzedającym), bądź gdy towar
był użytkowany i konserwowany niezgodnie z zaleceniami Sprzedającego, lub gdy towar nie był przedmiotem
standardowego użytkowania.
4.9 Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji nie obejmuje towarów o obniżonej wartości zaliczających się do
niższej klasy, sprzedanych Kupującemu za jego wiedzą, jak również w przypadku, gdy Kupujący jest pośrednikiem w
sprzedaży wykładzin.
4.10 Odpowiedzialność Sprzedającego w ramach rękojmi nie obowiązuje, gdy na dany towar została wystawiona
Kupującemu inna pisemna gwarancja.
4.11 W przypadku wykorzystania uprawnień z tytułu z rękojmi (zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży) Kupujący ma
obowiązek przechowania wadliwego towaru na własne ryzyko pokrywając powstałe koszty do czasu zwrotu towaru na
warunkach określonych przez Sprzedającego. Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru, jeśli nie jest on
wynikiem rozpatrzenia reklamacji potwierdzonego przez Sprzedającego.
4.12 Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.
4.13 Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez
pisemnej zgody Sprzedającego.
4.14 Warunkiem zakończenia procesu reklamacji i obniżenia ceny jest wystawienie przez Tarkett prawidłowej faktury korygującej in minus
4.15 Nie ograniczając postanowień powyżej, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli domniemana wada lub niezgodność powstały w wyniku testów środowiskowych lub nadmiernego użytkowania, nieprawidłowego użycia, użytkowania niezgodnego z instrukcją udostępnioną przez Sprzedającego, zaniedbania, nieprawidłowej instalacji lub wypadku w wyniku nieprawidłowej naprawy, zmiany, modyfikacji, przechowywania, transportu lub nieprawidłowej obsługi. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi, niezgodnej z przeznaczeniem Produktów, uszkodzeń mechanicznych lub użycia niezalecanych przez producenta materiałów eksploatacyjnych.

5. CENY
Ceny obowiązują zgodnie z cennikiem ustalonym na dzień składania zamówienia przez Kupującego. Podane ceny są
cenami netto, nie zawierają podatku. Cenniki mogą być zmieniane przez Sprzedającego bez uprzedzenia. Przynajmniej raz
do roku ceny jednostkowe są przekazywane Kupującemu z inicjatywy Sprzedającego, badź na prośbę Kupującego.

6. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
6.1 Sprzedający zachowuje prawo własności do towarów do momentu otrzymania całkowitej zapłaty za towar oraz możliwe
koszty dodatkowe, wliczając całościowy koszt transportu, odsetki itp. Formy zobowiązania do zapłaty (weksel, akredytywa,
gwarancja bankowa itp.) nie są substytutem zapłaty za towar.
6.2 Brak zapłaty w ustalonym terminie skutkować będzie nadaniem Sprzedającemu prawa do zerwania umowy handlowej
bez dodatkowego powiadamiania Kupującego oraz do zażądania zwrotu wydanego towaru.
6.3 Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru, a w przypadku powierzenia
towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

7. FAKTUROWANIE
Sprzedający będzie wystawiał Kupującemu faktury VAT. Kupujący wyraża zgodę na zafakturowanie części zamówionego
materiału zgodnie z warunkami dostawy.

8. TERMINY PŁATNOŚCI
8.1 Wszystkie towary są płatne gotówką po zaakceptowaniu zamówienia złożonego przez Kupującego przed ich wysyłką
do Kupującego. Decyzja Sprzedającego o odroczeniu płatności powiązana z konkretną umową handlową nie wiąże się z
nadaniem Kupującemu odroczonego terminu płatności w przypadku innych umów handlowych. Jeśli dana umowa
handlowa opiewa wiele dostaw, odroczenie płatności za jedną z nich, bądź odmowa przyjęcia faktury nadaje prawo
Sprzedającemu do zerwania wszystkich warunków umowy handlowej bądź jej części bez uprzedniego zawiadomienia. W
takim przypadku zwrot zakupionych towarów odbędzie się na koszt Kupującego. Prawo Sprzedającego do zerwania
umowy nie daje Kupującemu możliwości roszczeń związanych z możliwymi uszkodzeniami towaru.
8.2 Niedotrzymanie terminu zapłaty wyznaczonego w umowie handlowej skutkuje rozpoczęciem procedury windykacyjnej i
naliczaniem ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.
8.3 Upusty nadawane klientom są realizowane na podstawie pisemnej umowy określającej długość odroczenia ich wypłaty,
której warunkiem jest całkowita i terminowa zapłata za zamówiony towar. Takie upusty mogą być realizowane zarówno jako
przedpłata na poczet przyszłych dostaw, jak również mogą być wypłacane Kupującemu bezpośrednio – zależnie od gestii
Sprzedającego.
8.4 Każda zwłoka w płatnościach upoważnia Sprzedającego do wstrzymania dostaw do Kupującego do momentu spłaty
wszystkich należności wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej wpłaty.
8.5 Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego zwrotu
towarów niezapłaconych, jak również odszkodowania jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, bądź jeżeli wartość
odebranego towaru jest niższa od kwoty, którą powinien zapłacić Kupujący.
8.6 Jeżeli opóźnienie jakichkolwiek płatności względem Sprzedającego przekroczy 14 dni kalendarzowych, Sprzedający może odstąpić od Umowy sprzedaży bez wyznaczenia dodatkowego terminu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.
8.7 W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Kupującego, skutkującej brakiem możliwości zapłaty za zamówiony
towar, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zaległych dostaw oraz zerwania umowy handlowej do czasu
otrzymania odpowiedniego zabezpieczenia bądź przedpłaty.
8.8 Przez płatność rozumie się dokonanie przelewu na konto bankowe Sprzedającego wyszczególnione na fakturze VAT w
określonej na fakturze kwocie.
8.9 Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów
sądowych, egzekucyjnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów związanych z windykacją należności.

9. POUFNOŚĆ
9.1 Z zastrzeżeniem punktu 9.3 i z wyjątkiem a) pracowników zatrudnionych przez Sprzedającego, którym informacje
zostały przekazane w ramach umowy handlowej, b) doradcom Kupującego c) podmiotom zależnym od Kupującego;
Kupujący zobowiązuje się nie ujawnić bądź nie dopuścić do ujawnienia informacji poufnych dotyczących Sprzedającego
oraz jego podmiotów zależnych (czyli informacji, które nie zostały podane do publicznej wiadomości przez Sprzedającego
bądź jego podmioty zależne), które zostały Kupującemu udostępnione, ujawnione jako skutek negocjacji dotyczących
umów handlowych, jak również w związku z ich zawarciem, bądź zdobyte przez Kupującego. Kupujący zobowiązany jest
zapewnić odpowiednią klauzulę poufności, przez którą rozumie się to, że osoby określone w podpunktach a) – c) wraz z
Kupującym będą odpowiedzialne za ujawnienie takich informacji.
9.2 Zobowiązanie Kupującego przedstawione w punkcie 9.1 obowiązuje przez cały okres trwania umowy ze Sprzedającym
oraz przez najbliższe pięć lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
9.3 Kupujący zwolniony jest z obowiązku nieujawniania informacji poufnych dotyczących Sprzedającego, jeśli informacje
te: (a) dotrą do opinii publicznej nie z winy Kupującego, (b) zostały przekazane Kupującemu bez żadnych ograniczeń co do
ich poufności przez osoby trzecie posiadające uprawnienia do przekazywania i ujawniania powyższych informacji, (c)
zostały opracowane przez Kupującego bez użycia informacji poufnych uzyskanych od Sprzedającego. Obowiązek nałożony
w punkcie 9.1 nie jest prawnie wiążący dla Kupującego a także innych kompetentnych organów. W przypadku powyższego
Kupujący powinien bezzwłocznie poinformować Sprzedającego o ujawnieniu treści poufnych, o ile owo powiadomienie nie
będzie niezgodne z przepisami obowiazującego prawa.

10. PRODUKCYJNE GRANICE TOLERANCJI
10.1 Sprzedający zachowuje prawo do tolerancji odchyleń w granicach produkcji określonych produktów różniących się
między sobą w zależności od standardów technicznych danego produktu. Właściwości produktów wchodzących w zakres
objęty tolerancją produkcyjną, nie są podstawą do jakichkolwiek roszczeń Kupującego z tytułu rękojmi.
10.2 Różnice w odcieniu pomiędzy różnymi produktami wyprodukowanymi oraz próbnikami nie są podstawą do roszczeń
Kupującego z tytułu rękojmi.
10.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach w zależności od własnego rozwoju
technologicznego oraz do zaprzestania produkcji danego produktu bez uprzedniego ostrzeżenia, nie mając tym samym
żadnych zobowiązań wobec Kupującego.

11. IMPORT
Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność za spełnienie wszystkich wymogów związanych z transportem zamówionych
towarów na miejsce wyznaczone w umowie handlowej. Wszystkie wymagania tego typu uznaje się za obowiązujące w
momencie przesłania przez Sprzedającego pisemnego potwierdzenia zamówienia. Od tej pory ryzyko nie przepuszczenia
towarów przez służby celne bądź inne służby ponosi Kupujący, biorąc odpowiedzialność za transport zgodny z zasadami
przewozu towarów.

12. PRZYPADKI LOSOWE
12.1 Oprócz okoliczności uważanych zwyczajowo za wypadki losowe, również przerwy w produkcji wynikające z trudności
w zaopatrzeniu, z braku środków do pracy bądź surowców, strajki bądź zakłócenia w transporcie, uznawane będą za
przypadki losowe. Wyżej wymienione sytuacje zaliczają się do przypadków losowych, nawet, jeśli nie są uważane za:
nieprzewidywalne, nieuchronne oraz nieprzezwyciężalne, – czyli przymiotów zdarzenia losowego. Brak środków
finansowych po stronie Kupującego, w kwocie koniecznej do całkowitej spłaty zamówionych towarów nie jest traktowany,
jako siła wyższa bądź przypadek losowy.
12.2 Wystąpienie przypadku losowego zawiesza postanowienia umowy handlowej w momencie otrzymania listu
poleconego wysłanego za potwierdzeniem odbioru lub wiadomości e-mail z opisem danego przypadku.
12.3 Przypadek losowy trwający dłużej niż pół roku może stanowić podstawę do zerwania umowy handlowej przez
którąkolwiek ze stron, poprzez przesłanie pisemnej informacji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub wiadomości e-mail.

SIŁA WYŻSZA
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnione wykonanie, jeżeli:
(i) dane niewykonanie lub opóźnienie spowodowane jest przerwaniem procesu produkcyjnego Produktu; lub
(ii) dane niewykonanie lub opóźnienie zostało spowodowane zdarzeniem Siły Wyższej zgodnie z definicją poniżej lub
postanowieniami prawa.
W przypadku każdego z wyżej wymienionych przypadków niewykonania, realizacja stosownych części Umowy zostanie
zawieszona na okres trwania danego niezawinionego niewykonania bez zobowiązań ani odpowiedzialności Sprzedającego
wobec Kupującego z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z powyższego.
Termin „Siła Wyższa” oznacza i obejmuje wszelkie okoliczności lub zdarzenia będące poza racjonalną kontrolą
Sprzedającego, bez względu na to czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, z powodu których
niemożliwe jest podnoszenie uzasadnionego żądania do Sprzedającego o realizację jego zobowiązań, a w szczególności
zdarzenia siły wyższej lub naruszenie ze strony któregokolwiek z dostawców Sprzedającego. Jeżeli zdarzenie Siły Wyższej
trwa dłużej niż pół roku może stanowić podstawę do zerwania umowy handlowej przez którakolwiek ze stron, poprzez
przesłanie pisemnej informacji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub wiadomości e-mail.

13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAJĄCEGO
13.1 Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem
jakichkolwiek szkód pośrednich, w tym utraconych korzyści) i do kwoty nie przekraczającej ceny zakupu Produktów przez
Kupującego na podstawie niniejszych Warunków Sprzedaży.
13.2 Ograniczenia przedstawione w Artykule 9 powyżej mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym
obowiazującym prawem.

14. ROZDZIELNOŚĆ
14.1 Strony jednomyślnie zgadzają się, że jeśli jeden z Ogólnych Warunków Sprzedaży zostanie uznany za nieważny bądź
nieobowiązujacy lub zostanie zniesiony przez sąd lub odpowiednie organy administracyjne, pozostałe warunki nie ulegną
zmianie.
14.2 Fakt, że Sprzedający nie rości sobie praw do żadnych prowizji wynikających z Ogólnych Warunków Sprzedaży w danym
okresie, nie jest jednoznaczny ze zrzeczeniem się praw do wspominianych prowizji w czasie późniejszym.

15. PRZELEW,POTRĄCENIE
15.1 Kupujący nie dokona przelewu żadnych swoich praw ani zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Sprzedającego.
15.2 O ile Strony inaczej nie postanowią na piśmie, wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Kupującego jego
wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy z wierzytelnościami Sprzedającego oraz z innymi wierzytelnościami, jakie
Strony mogą mieć względem siebie.

16. NARUSZENIE I ROZWIĄZANIE
Sprzedający, na podstawie pisemnego zawiadomienia Kupującego, może rozwiązać, ze skutkiem natychmiastowym,
Umowę lub jakąkolwiek jej cześć, bez jakichkolwiek zobowiązań, jeżeli:
(a) Kupujący naruszy którekolwiek z postanowień Umowy;
(b) wszczęte zostanie jakiekolwiek postępowanie o likwidację lub zostanie złożony wniosek o upadłość Kupującego. Z
chwilą rozwiązania Umowy, wszystkie płatności należne od Kupującego z tytułu Umowy stają się natychmiast należne i
wymagalne.

17. PODSTAWY PRAWNE
17.1 Wszystkie oferty, potwierdzenia i Umowy podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim. W stosunku do
wszelkich sporów wynikających z Umowy lub z nią związanych Kupujący i Sprzedający będą w pierwszej kolejności starali
się rozstrzygnąć je w wyniku porozumienia i negocjacji. Wszelkie spory, których nie można rozstrzygnąć polubownie, będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
17.2 Strony jednogłośnie wykluczają postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej
Sprzedaży Towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. oraz Konwencji o Przedawnieniu w Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z
dnia 14 czerwca 1974 roku.

18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z obowiązującym prawem, firma Tarkett może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Kupującego (imię i
nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, zwane dalej "Danymi"). Takie przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o
stosunki handlowe między stronami i może być wykonywane w celu zarządzania relacjami z klientami, poszukiwania
potencjalnych klientów i analizy statystycznej. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania wyżej
wymienionych celów oraz w celu spełnienia wymogów prawnych. Dane mogą być przekazywane do dostawców firmy
Tarkett, usługodawców lub innych podmiotów z Grupy Tarkett, głównie w celach administracyjnych. W przypadku
przeniesienia poza Europejski Obszar Gospodarczy, zostaną wprowadzone odpowiednie środki bezpieczeństwa i poufności
w celu zapewnienia należytej ochrony. Kupujący ma prawo dostępu, poprawiania i usuwania swoich Danych oraz sprzeciwu
wobec przetwarzania swoich Danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat.jaslo@tarkett.com lub na adres
podmiotu lokalnego Tarkett. Kupujący może również skorzystać z prawa do wniesienia roszczenia do właściwego organu
ochrony danych. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z nasza „Polityką Prywatności”
dostępną na stronie www.tarkett.com.