Poznaj Warunki prawne

Poznaj Warunki prawne

Strona https://obiektowe.tarkett.pl jest publikowana przez:

Tarkett Polska Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000076443
Wewnątrzwspólnotowy numer VAT 789-10-01-239.
Tarkett Polska Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Miłosławska 13A, PL 62-322 Orzechowo
Tel.: +48 22 16 09 231
(zwany dalej "Tarkett")

Aby się z nami skontaktować, proszę skorzystać z naszego formularza internetowego.

Dyrektorem wydawniczym jest Łukasz Kopański

Strona https://obiektowe.tarkett.pl zaprojektowana została przez:
Tarkett z zarejestrowanymi biurami mieszczącymi się pod adresem: 1 Terrasse Bellini, Tour Initiale, 92919 Paris La Défense,Francja.

Strona https://obiektowe.tarkett.pl została opracowana przez:
Digitas LBI z zarejestrowanymi biurami mieszczącymi się pod adresem: 146 Brick Lane London E1 6RU UK.

Strona https://obiektowe.tarkett.pl działa na platformie serwerowej dostarczanej przez:
Theodo z zarejestrowanymi biurami mieszczącymi się pod adresem: 48 Boulevard des Batignolles, 75017 Paris, Francja

Twój dostęp i korzystanie ze strony internetowej firmy Tarkett ("Strona") są regulowane przez aktualne warunki użytkowania ("Warunki użytkowania"). Uzyskując dostęp, przeglądając i użytkując stronę potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś bez zastrzeżeń niniejsze Warunki użytkowania, które są od czasu do czasu modyfikowane przez Tarkett.

Jeśli Tarkett zdecyduje się zmodyfikować Warunki użytkowania, zamieści nową, zaktualizowaną wersję strony. W związku z tym proszę okresowo przeglądać niniejsze Warunki użytkowania.

Prawa autorskie - własność intelektualna

Zawartość strony, a mianowicie (ale nie wyłącznie) teksty, znaki, logo, fotografie, filmy, dźwięki, muzyka, graficzny układ strony, projekty, know-how, technologie, produkty oraz procesy są własnością firmy Tarkett lub jej powiązanych podmiotów lub też są wykorzystywane za zgodą ich właścicieli. Dlatego są one chronione prawami autorskimi, znakami handlowymi, patentami i wszystkimi innymi prawami własności intelektualnej lub przemysłowej, które istnieją w obowiązującym prawie.

Nic, co zawarte jest na stronie internetowej nie może być interpretowane ani rozumiane jako przyznanie użytkownikowi pozwolenia lub prawa do korzystania z tych treści na stronie.

Użytkowanie strony internetowej

Można ściągać, wyświetlać lub drukować zawartość strony internetowej wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Użytkownik zobowiązuje się do zachowywania wszelkich informacji na temat praw autorskich i innych praw własności na wszystkich informacjach lub materiałach pobranych w formie kopii lub pliku. Jakiekolwiek inne użycie, włączając powielanie, modyfikację, dystrybucję, przesyłanie lub transmisję zawartości strony internetowej, w całości lub w jej części, w jakikolwiek sposób, jest surowo zakazane, za wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody firmy Tarkett.

Dane osobowe

Jakiekolwiek dane osobowe, które będą przesłane przez internet na stronę internetową są chronione i traktowane zgodnie z naszą polityką prywatności. Tarkett prosi o uważne przeczytanie Polityki ochrony danych osobowych przed podaniem firmie Tarkett jakichkolwiek danych osobowych.

Odnośniki lub materiały stron trzecich

W celu zaproponowania zwiększonej zawartości, strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub materiałów przekazanych przez strony trzecie, które nie są obsługiwane ani kontrolowane przez firmę Tarkett. Tarkett nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron ani materiałów, ani za jakiekolwiek gromadzenie czy też przekazywanie danych osobowych, instalację plików cookie, czy też jakiekolwiek procesy przeprowadzane przez te strony internetowe. Tarkett nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z ich zawartością, legalnością, rzetelnością czy funkcjami.

Zarządzanie kodami dostępu

Niektóre usługi świadczone za pośrednictwem strony internetowej mogą wymagać kodu dostępu i/lub hasła, dostarczonego przez administratora witryny. Kody te lub hasła są ściśle poufne, osobiste i niezbywalne. Jesteś osobiście odpowiedzialny za ich zarządzanie, przechowanie i konsekwencje ich użycia. Należy podjąć wszystkie niezbędne środki, w celu ochrony i utrzymania kodów i hasła w tajemnicy. Tarkett nie ponosi odpowiedzialności za żadne niezgodne z prawem użycie kodów dostępu i/lub haseł.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Chociaż Tarkett usilnie dąży do dokładności we wszystkich elementach strony, może ona zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Tarkett nie ponosi odpowiedzialności w zakresie dokładności, rzetelności, kompletności, czy aktualności strony ani wyników uzyskanych poprzez korzystanie z serwisu. Korzystanie ze strony i jej materiałów odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

TARKETT NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA INTERNETOWA BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZBŁĘDNIE, ANI ŻE STRONA TA I JEJ SERWER SĄ POZBAWIONE WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH SZKODLIWYCH MATERIAŁÓW. JEŚLI TWOJE UŻYTKOWANIE STRONY SKUTKUJE POTRZEBĄ SERWISOWANIA LUB ZAMIANY SPRZĘTU CZY DANYCH, TARKETT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PONIESIONE W TYM ZAKRESIE KOSZTY.

STRONA TA JEST OFEROWANA NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI. FIRMA TARKETT I JEJ DOSTAWCY, W MOŻLIWIE NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI HANDLOWYCH, NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH, JAK RÓWNIEŻ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA TARKETT I JEJ DOSTAWCY NIE DAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, CZY AKTUALNOŚCI MATERIAŁÓW, USŁUG, TEKSTÓW OPROGRAMOWANIA, GRAFIKI I LINKÓW.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA PEWNE OGRANICZENIA GWARANCJI, TAK WIĘC NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Wszelkie porady czy informacje, w formie ustnej, czy pisemnej, podane przez Tarkett lub uzyskane w trakcie użytkowania strony, nie prowadzą do żadnych gwarancji, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych Warunkach użytkowania..

Ograniczenie odpowiedzialności

Uzyskujesz dostęp, korzystasz i przeglądasz stronę na własne ryzyko.

UZNAJESZ I AKCEPTUJESZ, W MOŻLIWIE NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY USTAWOWE I WYKONAWCZE, ŻE ANI TARKETT, ANI JAKIKOLWIEK POWIĄZANY PODMIOT, ANI ŻADNA INNA STRONA ZAANGAŻOWANA W TWORZENIE, PRODUKCJĘ, CZY DOSTARCZANIE STRONY, NIE MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, ISTOTNE NASTĘPCZE SZKODY, CZY ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ, ZA NARUSZENIE REPUTACJI, KOSZTY, STRATY, SPADEK W OBROTACH LUB ZYSKACH LUB ZOBOWIĄZANIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (NAWET, JEŚLI TAKA SZKODA BYŁA ZNANA LUB MOGŁA BYĆ ZNANA FIRMIE TARKETT), MOGĄCE POWSTAĆ Z POWODU DOSTĘPU DO LUB UŻYTKOWANIA, LUB PRZECIWNIE, NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA STRONY LUB JEJ ZAWARTOŚCI NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, DELIKTU ALBO JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMY PRAWNEJ.

WSZYSTKIE MATERIAŁY, KTÓRE SĄ POBIERANE LUB ZOSTAJĄ UZYSKANE W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB PODCZAS UŻYTKOWANIA STRONY, PRZYJMOWANE SĄ NA WŁASNE RYZYKO. Tarkett nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy wirusy, które mogą mieć wpływ na sprzęt komputerowy lub inną własność w związku z dostępem do, użytkowaniem lub ściąganiem jakiegokolwiek materiału ze strony internetowej lub z powodu nielegalnych ingerencji lub interwencji w systemach informatycznych. Tarkett zastrzega sobie prawo do przerwania lub zaprzestania pewnych lub wszystkich funkcjonalności strony internetowej. Tarkett nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie lub zaprzestanie pewnych lub wszystkich funkcjonalności strony, wynikających z działań lub zaniechań firmy Tarkett lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

Materiały użytkowników

Tarkett zachęca do przekazywania komentarzy dotyczących strony internetowej i produktów. Jednakże, wysyłając nam sugestie, pomysły, notatki, rysunki, koncepcje, wynalazki lub inne informacje (zwane razem: "Informacje"), wyrażasz zgodę na to, że Informacje te są uznane za własność firmy Tarkett i nią pozostaną. Każda informacja, którą rozpowszechniasz na stronie lub przesyłasz do firmy Tarkett przez internet, jest uważana za jawną i jako taka będzie traktowana. Jeśli dane strony internetowe pozwalają na przekazywanie wiadomości, które będą traktowane przez Tarkett jako poufne, fakt ten będzie jasno określony na tych stronach. Bez ograniczenia powyższego, przekazując Informacje firmie Tarkett, firma Tarkett staje się ich właścicielem i wyłącznie firma Tarkett będzie posiadała wszelkie prawa do nieograniczonego korzystania z tychże Informacji, czy to w celu handlowym czy innym, bez wynagrodzenia dla Użytkownika.

Jako użytkownik tej strony internetowej jesteś odpowiedzialny za przekazywane komunikaty i za konsekwencje ich rozpowszechniania. Przekazując Informacje gwarantujesz, że jesteś właścicielem danego materiału/danej zawartości, że nie są one poufne, nie są tajemnicą handlową, ani nie są materiałami zniesławiającymi, i że użycie ich przez firmę Tarkett nie naruszy praw stron trzecich.

Tarkett zastrzega sobie prawo do wykluczania użytkowników i zapobiegania ich dalszemu dostępowi do strony za naruszanie niniejszych zasad czy prawa i zastrzega sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek wiadomości ze strony.

Różne

  • Warunki użytkowania zawierają całość umowy między firmą Tarkett i użytkownikiem w zakresie dostępu i użytkowania tej strony i jej zawartości. Jakiekolwiek inne zasady i warunki wydane przez Tarkett i regulujące jej stosunki z użytkownikiem, w szczególności w zakresie zakupu produktów, będą nadrzędne w stosunku do Warunków użytkowania.
  • Jeśli którekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne przez jakiekolwiek prawo lub właściwy sąd, nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków użytkowania, które pozostaną w pełnej mocy i skuteczności.
  • Prawo obowiązujące dla tej strony internetowej to prawo francuskie.
  • W razie jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszych Warunków użytkowania, proszę o kontakt z nami pod adresem:
    poufnoscdanych@tarkett.pl

Zdjęcia chronione prawem autorskim:

© Thinkstock
© Corbis
© Evolution